• Test Text
 • Contributie Reglement Voetbalvereniging WSV 1930 Wormer

  laatste aanpassing: 2020-08-05

   

  Lidmaatschap:

   

  Een lidmaatschap bij WSV 1930 wordt voor het gehele seizoen aangegaan. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  Om jezelf aan te melden dien je een aanmeldingsformulier in te vullen op https://www.wsv1930.nl/aanmeldingsformulier/

   

   

   

  Opzeggen van het lidmaatschap:

   

  Het kan altijd gebeuren dat men wilt stoppen met voetballen wij hopen natuurlijk dat hier geen sprake van is, Maar via dit bericht willen wij jullie er wel op wijzen dat:

   Het opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 Juli 2023! En wel schriftelijk of per email bij de Ledenadministratie van WSV.

  e.mail: ledenadministratie@wsv1930.nl

  Indien er na deze datum wordt opgezegd zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. (zie ook contributiereglement op de website).

   

  Bij opzegging in de periode tussen 30 juni en 31 augustus zijn de volgende kosten verschuldigd:

   

  Senioren: 45 euro
  Alle andere spelende leeftijdscategorieën: 35 euro

   

  Bij opzegging na 31 augustus is het opzeggende lid de volledige contributie over het seizoen verschuldigd. Indien er een contributie achterstand is zal geen overschrijving naar een andere vereniging mogelijk zijn. Ook bij het tussentijds stoppen met voetballen blijft de betaling van de openstaande contributie voor dat seizoen gehandhaafd.

   

   

   

   

   

   

  Met Vriendelijke groeten

   

  WSV Contributie administratie

   

   

  Contributie:

   

  Alle spelende (alle categorieën), niet spelende (alle categorieën) leden en donateurs zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van de contributie. De contributie kan jaarlijks worden aangepast met eventueel een verhoging van het dan geldende prijsindexcijfer van het CBS en zal worden afgerond op hele eurobedragen.

   

   

   

  Contributie betaling:

   

  De contributie kan jaarlijks of halfjaarlijks betaald worden. De jaarlijkse en de 1e halfjaarlijkse contributie zal begin September van het nieuwe seizoen geïnd worden. De 2de halfjaarlijkse contributie zal halverwege Januari van het geldende seizoen geïnd worden.
  Bij storneringen van de automatische incasso wordt verwacht dat de contributie binnen 2 weken wordt voldaan.
  Bij betalingen via een factuur wordt verwacht dat de contributie binnen de geldende betalingstermijn (2 weken) wordt voldaan.
  Indien de contributie niet is bijgeschreven op de contributie-rekening van de vereniging volgt een herinnering tot betaling. Wanneer de contributie na het verstrijken van de betalingstermijn van de herinnering nog steeds niet is bijgeschreven op de contributie-rekening van de vereniging wordt overgegaan tot schorsing van het lid. Het lid wordt daarbij uitgesloten van deelname aan trainingen en (competitie) wedstrijden. De vereniging behoudt zich tevens het recht voor om de vordering tot betaling over te dragen aan een incassobureau. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, komen voor rekening van het betreffende lid. Indien een lid door omstandigheden niet kan voldoen aan de vastgestelde betalingstermijn kan er (schriftelijk of per email) een verzoek tot een betalingsregeling worden ingediend bij de contributie administrateur van de vereniging.

   

   

   

  Tussentijdse aanmelding lidmaatschap:

   

  Bij aanmelding voor 1 januari van het lopende seizoen is altijd volledige contributie verschuldigd.
  Bij aanmelding na 1 januari van het lopende seizoen wordt de helft van de contributie in rekening gebracht.

   

   

   

  Vervroegde opzegging lidmaatschap:

   

  Indien een lid tijdens het seizoen opzegt is men de gehele jaarcontributie verschuldigd.
  Heeft men er toen voor gekozen om de contributie in 2 termijnen te betalen, zal het resterende termijn direct gefactureerd worden.

   

   

   

  Schorsing:

   

  Het bestuur behoudt, in geval van niet tijdig betalen van contributie, het recht tot schorsing van het desbetreffende lid.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide