• Test Text
 • Hieronder de volledige tekst van de statuten (met een druk op de knop Statuten is de PDF te openen):

  STATUTENWIJZIGING

  Heden, dertien september tweeduizend twee (13-09-2002), verschenen voor mij, Mr Nico Vanderveen, notaris te Zaanstad, kantoorhoudende te Zaandam:

  1. de heer GERARDUS NICOLAAS SCHAVEMAKER, wonende Kollergang 2 te 1531 NH Wormer, geboren te Krommenie op twintig juni negentienhonderd eenenvijftig (Nederlands rijbewijs nummer: 3101815372), gehuwd,

  2. de heer JAN DANIEL DE VISSER, wonende Dorpsstraat 300 te Wormer, geboren te 's-Gravenhage op negenentwintig november negentienhonderd zesenveertig (Nederlands paspoort nummer: M15397626), gehuwd,

  ten deze handelend in hun hoedanigheid van gemachtigden van de algemene leden vergadering van de vereniging WORMER SPORTVERENIGING W.S.V.'30, gevestigd te Wormer, kantoor houdende Dorpstraat 206 b te 1531 HS Wormer, postadres Postbus 115 te 1530 AC Wormer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 40617367, welke machtiging is gegeven bij besluit van de algemene ledenvergadering van gemelde vereniging de dato zeven en twintig mei tweeduizend twee (27-05-2002), blijkende daarvan uit het aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van die vergadering. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:

  a. dat de vereniging is opgericht op een juni negentienhonderd dertig (01-06-1930) en te rekenen vanaf een januari negentienhonderd acht en vijftig (01-01-1958) voor de tijd van negen en twintig jaar en elf maanden, zijnde de vereniging destijds koninklijk goedgekeurd bij besluit van acht en twintig mei negentienhonderd acht en vijftig (28-05-1958);

  b. dat in de zeven en twintig mei tweeduizend twee (27-05-2002) te Wormer gehouden algemene ledenvergadering, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde, is besloten tot integrale wijziging van de statuten van de vereniging;

  Van gemeld besluit blijkt uit het voormeld uittreksel uit de notulen van die vergadering. Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, de statuten van de vereniging te wijzigen zodat deze voortaan luiden als volgt:

  Artikel 1 Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

  1. De vereniging is genaamd Wormer Sportvereniging "WSV1930", hierna te noemen: de vereniging.

  2. Zij heeft haar zetel te Wormer (gemeente Wormerland).

  3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40617367.

  Artikel 2 Duur

  1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

  2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van een juli tot en met dertig juni.

  3. De vereniging is opgericht op een juni negentienhonderd dertig (01-06-1930)

  Artikel 3 Doel

  1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen en van de sport in het algemeen.

  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, hierna te noemen KNVB;

  b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen;

  c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;

  d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen en in stand te houden.

  3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

  Artikel 4 Lidmaatschap

  1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.

  2. De vereniging kent minderjarige en meerderjarige leden.

  3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

  4. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de KNVB. zijn, kunnen binnen de vereniging de voetbalsport uitoefenen. Het lidmaatschap van de KNVB. is eveneens verplicht voor diegenen die binnen de vereniging een al of niet betaalde functie in het kader van de voetbalsport bekleden.

  5. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering speciale categorieën leden onderkennen. Voornoemde leden behoeven geen lid te zijn van de KNVB.

  6. Het bestuur houdt een register bij waarin persoonsgegevens van de leden zijn opgenomen.

  Artikel 5 Rechten en verplichtingen

  1. De vereniging kan, voor zover uit de statuten niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk meedeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.

  2. De vereniging kan, voor zover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van leden verplichtingen met derden aangaan.

  3. Voor zover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.

  4. De vereniging kan door een besluit van het bestuur of de algemene vergadering verplichtingen, al dan niet van financiële aard, aan de leden opleggen.

  5. De in de leden 1, 2 en 4 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.

  6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

  7. De leden zijn gehouden:

  a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;

  b. de belangen van de vereniging niet te schaden.

  Artikel 6 Tuchtrechtspraak

  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

  2. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de sportbond waarbij het lid is aangesloten of waardoor de belangen van die sportbond worden geschaad.

  3. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door een tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging te beschouwen.

  4

  a. Daargelaten de bevoegdheid van de sportbond, waarbij het lid is aangesloten, om overtredingen, als bedoeld in lid 2 te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.

  b. Indien in een Tuchtreglement geen ander orgaan wordt aangewezen, kan een lid van een door het bestuur opgelegde straf in beroep gaan bij de algemene vergadering, met inachtneming van het in het Tuchtreglement of anders van het in lid 8 van dit artikel bepaalde.

  5.

  a. In geval van een overtreding, als genoemd in lid 1, kunnen de volgende straffen worden opgelegd:

    1. berisping;

    2. verwijdering van het complex;

    3. tuchtrechtelijke boete;

    4. schorsing;

    5. royement (ontzetting uit het lidmaatschap);

    6. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;

    7. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen.

  b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.

  c. Een door de vereniging opgelegde straf wordt in het Verenigingsblad gepubliceerd.

  6. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.

  7.

  a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

  b. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een aangetekende brief ?? met opgave van reden(en) ?? van het besluit in kennis gesteld.

  8. Van een door de vereniging opgelegde straf kan het lid binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft de opgelegde straf van kracht.

  Artikel 7 Einde lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap eindigt:

  a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

  b. door opzegging door het lid;

  c. door opzegging door de vereniging;

  d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 7.

  2.

  a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

  b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in een Tucht-reglement anders is bepaald.

  3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

  a. in de gevallen in de statuten genoemd;

  b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan het lidmaatschap stellen;

  c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

  4.

  a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

  b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:

    1. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

    2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden    of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet      toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke        rechten en verplichtingen hieronder begrepen;

    3. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

  c. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk als de verplichtingen in alle redelijkheid worden verzwaard.

  5.

  a. Leden die zijn aangesloten bij een sportbond kunnen hun lidmaatschap slechts opzeggen tegen het einde van het boekjaar van de sportbond waarbij het lid is aangesloten. Voor zover in het huishoudelijk reglement geen andere opzegtermijn wordt genoemd, geldt een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het boekjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in de gevallen, als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel.

  b. Voor leden die niet zijn aangesloten bij een sportbond is lid a. eveneens van toepassing met dien verstande dat als boekjaar het boekjaar van de vereniging geldt.

  c. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was opgezegd.

  6. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan conform de beroepsprocedure als vermeld in het Huishoudelijk Reglement.

  Artikel 8 Donateurs

  1. De vereniging kent naast leden donateurs.

  2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

  3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

  4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  Artikel 9 Bestuur en einde bestuurslidmaatschap

  1.

  a. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

  b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

  2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.

  3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

  4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - hetzij in het verenigingsblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving - mededeling aan de leden.

  5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

  6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

  7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

  a. door het eindigen van het lidmaatschap;

  b. door bedanken.

  Artikel 10 Bestuursbevoegdheid

  1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

  2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

  3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.

  4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

  5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.

  Artikel 11 Vertegenwoordiging 

  1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

  2.

  a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.

  b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

  3.

  a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voort- vloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

  b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 10 lid 5 bedoelde handelingen.

  4. Personen aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

  Artikel 12 Rekening en verantwoording

  1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

  2.

  a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.

  b. De onder a. bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn, genoemd in lid 2.a. kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke bestuursleden vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

  3.

  a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

  b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.

  c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

  4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.

  5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

  6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel tien jaar lang te bewaren.

  Artikel 13 Geldmiddelen en contributie

  1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

  a. contributies van de leden;

  b. kantine-inkomsten;

  c. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;

  d. erfrechtelijke verkrijgingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving, legaten en schenkingen;

  e. subsidies, giften en andere inkomsten.

  2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die elk een verschillende bijdrage betalen.

  3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

  Artikel 14 Besluiten van organen van de vereniging

  1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

  2.

  a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stem- gerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

  3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.

  4.

  a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.

  b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.

  c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.

  5.

  a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:

     1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;

     2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6;

     3. wegens strijd met een reglement.

  b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld.

  6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.

  7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

  Artikel 15 Algemene vergaderingen

  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

  2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

  3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het verenigingsblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

  4.

  a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

  b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

  5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:

  a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;

  b. Jaarverslag van het bestuur;

  c. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;

  d. Verslag van de kascommissie;

  e. Behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken;

  f. Rondvraag.

  6. De algemene vergadering is het enige orgaan van de vereniging dat de bevoegdheid heeft tot de:

  a. vaststelling van de contributie;

  b. vaststelling van de begroting;

  c. benoeming leden van organen van de vereniging.

  Artikel 16 Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen

  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.

  2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het verenigingsblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

  Artikel 17 Toegang en besluitvorming algemene vergadering

  1.

  a. Alle meerderjarige leden hebben toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij ten tijde van de vergadering zijn geschorst door de vereniging. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan niet-leden.

  b. Minderjarige leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger.

  c. Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.

  2.

  a. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.

  b. Meerderjarige en minderjarige leden hebben stemrecht. De uitoefening van het stemrecht van een minderjarig lid komt echter uitsluitend toe aan hun wettelijke vertegenwoordiger.

  c. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander meerderjarig lid. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

  3. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.

  4. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. Voor iedere vacature wordt afzonderlijk gestemd.

  5. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.

  6. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

  7. Als ongeldige stemmen worden in ieder geval aangemerkt uitgebrachte stemmen dan wel stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:

  a. blanco zijn;

  b. zijn ondertekend;

  c. onleesbaar zijn;

  d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;

  e. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;

  f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;

  g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

  8. Artikel 14 is met betrekking tot besluitvorming van overeenkomstige toepassing.

  Artikel 18 Statutenwijziging

  1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering in het verenigingsblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

  3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

  4.

  a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het verenigingsblad. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.

  b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen.

  Artikel 19 Ontbinding en vereffening

  1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

  2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

  3.

  a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.

  b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zittinghebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.

  4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.

  5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

  6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.

  Artikel 20 Reglementen

  1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen.

  2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

  3. Iedere vaststelling of wijziging van een reglement wordt gepubliceerd in het verenigingsblad of op een andere wijze aan de leden bekendgemaakt, onder vermelding van de letterlijke weergave van de tekst van de bepalingen.

  Artikel 21 - Slotbepaling

  In gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen van de vereniging of een van haar organen niet voorzien, beslist het bestuur. De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld. Waarvan akte, in minuut is verleden te Zaandam, gemeente Zaanstad, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben vervolgens eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

  Statuten

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide