• Test Text
 • Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) WSV’30

  16 november 2020

   

  Aanwezig bestuur              :   

  N. Kramer (voorzitter), J. van Haeften, H. Korver, T. Koning, R. Luttik, M. Brouwer, Petra Duijn (waarnemend bestuurslid)

  Aanwezig leden                 :   

  A. van der Snoek, C. Koelemeijer, M. Meeuwsen, C. Meeuwsen,
  B. Meijer, A. Weijers, H. Weijers, P. van der Laan, P. Bank, P. Klos

  Afwezig met kennisgeving  :   

  M. Dijkstra (bestuurslid), R. Rozemeijer

   

   

  1. Opening en mededelingen

  Nico Kramer opent om 20:00 uur de vergadering en heet de leden van harte welkom. Voordat hij verder gaat vraagt hij alle aanwezigen om te gaan staan en in stilte de WSV-ers te gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden: Mevr. Klappe, Joop Kenter, Tom Fris, Louw Floris, Jan Butter,
  Hotse Veenis, Jo Hoek, Gré Veken, Wan Salomons, Agnes Westra, Jeroen Koning, Ted Schermer, Sylvain Hollander, Ben (Blagoja) Krstevki en Cees van Deijzen. 

  Vervolgens staat Nico kort stil bij de effecten die de coronapandemie heeft op onze vereniging. Er is al veel over geschreven en gezegd langs de velden en op onze website. Nico staat in het bijzonder stil bij de invloed die de coronapandemie heeft op de sfeer binnen de vereniging. Omdat we elkaar veel minder zien en spreken verwatert de onderlinge band met elkaar. Gelukkig kan de jeugd volop doortrainen en speelt ze onderlinge wedstrijden. Dat is leuk om te zien. En ook andere dingen gaan gewoon door, zoals de oud-papierploeg en de MOP.

  Vanwege de coronacrisis hebben we in mei geen ALV gehouden. Volgens onze statuten zijn we verplicht om minimaal zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een ALV te houden. Daarom houden we nu deze ledenvergadering.

   

  2. Ingekomen stukken

  Er zijn geen ingekomen stukken.

   

  3. Notulen algemene ledenvergadering 18 november 2020

  Niemand heeft opmerkingen op het verslag. De vergadering stelt het verslag van de vorige ledenvergadering daarom vast.

   

   

  4. Jaarverslag 2019-2020

  Hans Korver geeft een korte samenvatting van het secretarieel jaarverslag dat ook op de website staat. Het is een kort jaarverslag. Het bestuur publiceert sinds september 2019 elke maand een maandnieuws. Daarin doet het bestuur verslag wat er die maand is gebeurd. In het jaarverslag staat ook Hans stil bij de coronapandemie en is een ontwikkeling opgenomen van de ledenaantallen per leeftijdscategorie. De algemene ledenvergadering heeft geen vragen of opmerkingen op het verslag en stelt het jaarverslag vast.

  VTZ-senioren

  De heren senioren hebben afgelopen seizoen een mooi seizoen gedraaid. Vanwege corona konden we geen echte kampioenen begroeten. Maar vanwege de koppositie van WSV 1 in de 4e klasse, is ons eerste elftal toch gepromoveerd naar de 3e klasse.

  Dit seizoen hebben we er een seniorenteam bij. Samen met de veteranen hebben we nu 8 seniorenherenteams. Alle teams waren de nieuwe competitie uitstekend begonnen. Helaas ligt alles nu weer stil. Ook trainen de herenseniorenteams niet meer. Hopelijk kunnen de seniorentrainingen snel weer starten.

  VTZ - jeugd jongens

  De jeugd heeft het minste last van de coronamaatregelen. Tijdens de eerste coronagolf kon ook deze groep een aantal weken niet trainen. Maar nu lopen de jeugdtrainingen als vanouds door.

  Veel mensen zetten zich in om binnen de jeugd alles zoveel mogelijk normaal te laten doorlopen. Daarom worden er ook onderlinge wedstrijden georganiseerd. Aan het einde van het seizoen hebben we een onderling jeugdtoernooi georganiseerd. Dat verliep erg goed.

  Sinds dit seizoen hebben we weer een Hoofd Jeugd Opleidingen, Marciano Sleeswijk. Het bestuur is daar erg blij mee. Marciano is bezig om binnen de jeugdafdeling dingen te stroomlijnen. Omdat er geen wedstrijden gespeeld worden is het wel wat improviseren hier en daar. Maar Marciano is goed aan de gang met de trainers en de trainingen.  

  VTZ – meisjes/dames

  Vanwege de coronamaatregelen konden we helaas geen kampioenen begroeten. Gelukkig kon VR1 wel in de 2e klasse blijven.

  Aan het begin van dit seizoen moest de meisjes/damesafdeling helaas het O15-team terugtrekken, omdat er uiteindelijk toch te kort speelsters voor waren. Er is toen wel een extra O17-team ingeschreven.

  Verder hebben we dit seizoen één vrouwenseniorenteam minder. VR2 is een samenvoeging van twee seniorenteams van vorig jaar. Dat is nog even wennen. Mede omdat er soms veel niveauverschil is tussen de speelsters.

  VR1 heeft dit seizoen een nieuwe hoofdtrainer, René Oomen. Een oude bekende van WSV. Petra Duijn geeft aan blij te zijn met hem. Hij is intensief aan de gang om de speelsters en het team beter te maken.

  De meisjes kunnen gelukkig ook gewoon doortrainen. En net als bij de jongens spelen ook de meisjes onderlinge wedstrijden tegen elkaar. Hoewel de reguliere competitie stil ligt, is de ontwikkeling bij de meisjes goed te zien.

  Petra is tevreden en trots over hoe het loopt bij de meisjes/dames. Het loopt lekker.

  Algemene Zaken

  De kwaliteit van het A-veld is afgelopen seizoen hard achteruitgegaan. Normaal gaat een dergelijk kunstgrasveld zo’n 12 jaar mee. Daar zitten we net niet aan, maar het A-veld wordt intensief gebruikt. Theo Koning geeft aan een offerte te hebben opgevraagd voor een nieuw A-veld. Hij verwacht deze offerte eind november binnen te hebben. We gaan dan kijken hoe en wanneer we dat verder oppakken.  

   

  5. Bestuursaangelegenheden

  Er zijn voor deze vergadering geen bestuursaangelegenheden te melden.

   

  6. Financieel overzicht

  Jan van Haeften heeft het financieel overzicht beschikbaar gesteld voor alle leden in de ALV. Het valt Hans Weijers op dat de personeelskosten hoger zijn dan vorig seizoen. Dat komt omdat we dit jaar weer een HJO in dienst hebben, verklaart Jan.

  Jan wijst op de begroting van dit seizoen en op het verlies dat daarin is opgenomen. Het verlies wordt uiteraard veroorzaakt door de verwachte lagere kantine-inkomsten vanwege de coronamaatregelen. Het Bestuur zal daarom een beroep gaan doen op de steunmaatregelen van de overheid. Die zijn niet in de begroting ingecalculeerd. Daarnaast gaat ook de Stichting nog steunmaatregelen aanvragen. Als de steunmaatregelen worden toegekend aan WSV en de Stichting, is de verwachting dat het verlies gedeeltelijk – en mogelijk helemaal – wordt gedempt.

  Het lastige voor Jan is dat er geen zinnig woord te zeggen is over de kantine-inkomsten voor dit seizoen. Het is namelijk onbekend hoe lang de coronamaatregelen aanhouden. Er zit dus een onzekerheid in de begroting opgesloten. Jan geeft wel aan dat we ons als WSV geen zorgen hoeven te maken. Het stabiele financiële beleid dat WSV al sinds lange tijd voert, betaalt zich nu uit.

   

  7. Verslag kascommissie en benoeming leden kascommissie

  Piet van der Laan doet het woord namens de kascommissie. Vanwege de coronacrisis die nu al maanden duurt, had de kascommissie verwacht een moeilijke financiële situatie aan te treffen. Dat bleek behoorlijk mee te vallen. Het afgelopen seizoen is zelfs met een klein positief resultaat afgesloten.

  De commissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen in de financiële administratie. Ze stelt daarom voor de penningsmeester en het bestuur decharge te verlenen. De ALV gaat hiermee akkoord.

  De huidige leden van de kascommissie zijn bereid hun werk in de kascommissie voort te zetten. De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de huidige samenstelling van de kascommissie.

   

  8. Uitloting obligaties

  Bob Meijer assisteert Co Koelemeijer bij het trekken van 6 loten uit de pot met obligatienummers. De volgende loten komen uit de pot tevoorschijn:

  • Bouwbedrijf Jan Vet: 109526A90-2
  • Bouwbedrijf Jan Vet: 537460I79-5
  • Bouwbedrijf Jan Vet: 109526A90-14
  • Bouwbedrijf Jan Vet: 537460I79-11
  • Bouwbedrijf Jan Vet: 979320D30-15
  • Bouwbedrijf Jan Vet: 537460I79-12

   

  9. Bestuursmutaties

  De ledenvergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Hans Korver, Rob Luttik en Ron Kwantes. Tevens benoemt de ALV Petra Duijn officieel als bestuurslid VTZ-meisjes/dames.

   

  10. Rondvraag

  Marga Meeuwsen bedankt het bestuur voor de bos bloemen die ze vanwege haar medische situatie heeft ontvangen. Nico spreekt namens het bestuur de hoop uit dat Marga weer snel helemaal herstelt.

  Co Koelemeijer vraagt of er nog veranderingen in de afstelling van de veldverlichting gaat plaatsvinden. Zeker op het A-veld zijn donkere plekken.

  Theo Koning antwoordt daarop dat we veel klachten uit de buurt hebben ontvangen over de LED-verlichting. Daarom zijn de lichten anders afgesteld. Ook is de lichtsterkte verlaagd. In september en oktober 2020 heeft de Omgevingsdienst IJmond Zaanstreek-Waterland lichtmetingen gehouden. De Omgevingsdienst heeft op 21 oktober 2020 haar rapport opgeleverd. Behalve op de zijgevel van Achterhoede 1 viel de gemeten lichtsterkte overal ver binnen de wettelijke grenzen.

  Theo zal met Ron van Deene nog aan de gang gaan met verlichting op het A-veld om de donkere hoeken op te lossen.

  Peter Bank geeft aan dat het innen van de kantineboetes een probleem is. We hebben geen vrijwilliger die dat doet. Daardoor loopt WSV inkomsten mis. En ontstaat het beeld bij een deel van onze leden dat ze niet hoeven op te komen voor kantinediensten, omdat er toch geen sanctie tegenover staat.

  Nico Kramer geeft aan dat dit bij het bestuur een bekend probleem is. Het bestuur is de afgelopen maanden op zoek geweest naar een vrijwilliger hiervoor. We hebben niemand kunnen vinden. Mirjam Dijkstra heeft aangegeven dit volgend seizoen wel te willen oppakken. Voor dit seizoen hebben we deze taak nog niet ingevuld. Omdat de kantine nu dicht is en voorlopig ook nog wel dicht blijft, doet dit probleem zich niet zo sterk voelen. Maar het blijft een probleem.

   

  11.    Sluiting

  Nico Kramer dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

  Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) WSV’30 16 november 2020

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide