• Test Text
 • Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) WSV’30

  18 november 2019

  Aanwezig bestuur : N. Kramer (voorzitter), J. van Haeften, H. Korver, M. Dijkstra

  Aanwezig leden : G. Mak, A. van der Snoek, C. Koelemeijer, A. Baarslag, F. van Zwam, D. Tirion, H. Bloem, M. Meeuwsen, C. Meeuwsen, G.J. Conijn,  
  N. Groot, E. Rijsbergen, M. Min, B. Meijer, A. Hohensteijn, A. Weijers,  
  H. Weijers, P. van der Laan, F. van der Heide, R. Rozemeijer, M. Richir, T. Hoogendoorn

  Afwezig met kennisgeving : F. Jonker, T. Koning, R. Luttik, M. Brouwer (allen bestuursleden)

  1     Opening en mededelingen

  Nico Kramer opent om 20:00 uur de vergadering en heet de leden van harte welkom. Hij geeft aan blij te zijn met hun komst op deze mooie maandagavond. Het doet het bestuur deugd dat er meer leden aanwezig zijn, vergeleken met de vorige algemene ledenvergadering.

  Nico vraagt speciale aandacht voor degenen die ons in het afgelopen half jaar zijn ontvallen: Gerrie Andriessen, Cees Floris, Jos Floris, Piet Hessels en Pim Daas. De ledenvergadering neemt een minuut stilte in acht om deze mensen met een WSV-achtergrond te gedenken.

  Nico sluit dit agendapunt af met een toelichting op de afwezigheid van vier bestuursleden. Frank Jonker is afwezig vanwege drukke werkzaamheden, Theo Koning is met vakantie, Rob Luttik heeft een vergadering op zijn werk en Marco Brouwer is in een lange file beland en kan niet meer aanwezig zijn op de vergadering.

  2     Ingekomen stukken

  Er zijn geen ingekomen stukken.

  3     Notulen algemene ledenvergadering 13 mei 2019

  Rie Rozemeijer meldt dat zij wel aanwezig was op de ledenvergadering van 13 mei 2019, maar dat is niet in het verslag vermeld. Hans Korver zal het verslag van 13 mei 2019 daarop aanpassen.

  Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag. De vergadering stelt het verslag van de vorige ledenvergadering daarom vast.

  4     Jaarverslag 2018-2019

  Er is een paar jaar geen jaarverslag gemaakt. Nu is er wel een jaarverslag over vorig seizoen. Het staat sinds een aantal dagen op de website van WSV. De algemene ledenvergadering heeft geen vragen of opmerkingen op het verslag en stelt het jaarverslag vast.

  VTZ jeugd jongens

  Vorig seizoen is hectisch geëindigd en dit seizoen is hectisch begonnen zonder Hoofd Jeugd Opleidingen. Er kwam extra werk op de schouders van de administratief coördinatoren terecht. Dit heeft er toe geleid dat de teamindelingen voor dit seizoen later bekend werden dan normaal gesproken het geval is. Twee teams konden niet leven met de teamindeling die eind juni bekend werd. Deze teams zijn vertrokken naar Saenden, respectievelijk KFC. Daarmee zijn we wel echte WSV-ers kwijtgeraakt. Het bestuur betreurt dit. Hopelijk vinden de spelers en ouders van deze teams op termijn de weg terug naar WSV.

  Dit seizoen zien we veel ledenaanwas van onderaf. Elk team heeft een leider en een trainer. VTZ jeugd jongens is erg blij dat dit gelukt is. Verder zijn er twee nieuwe administratief coördinatoren bij VTZ jeugd jongens: Esmé Rijsbergen voor JO12-JO15 en Mark Min voor JO7-JO11.

  Behalve de jeugdteams die uitkomen in de KNVB-competitie, heeft WSV ook 2 JO7-teams. Deze teams komen uit in een eigen Zaanse competitie.
  Milan Richir complimenteert VTZ jeugd jongens met hoe alles zonder HJO wordt opgepakt. Hij vraagt zich af of WSV een backup-plan heeft voor de situatie dat er geen HJO is. Mirjam Dijkstra antwoordt dat er eigenlijk geen backup-plan is. De administratief coördinatoren pakken dit nu vooral op.
  Mirjam licht toe dat er aan het einde van vorig seizoen wel gesprekken zijn geweest met kandidaten voor de HJO-functie. We hebben echter geen geschikte kandidaten kunnen vinden. Dat had mede te maken met de beperkte financiële ruimte die er toen was.
  Het bestuur vindt het cruciaal dat er volgend seizoen – het liefst al eerder – weer een Hoofd Jeugd Opleidingen is. Naar aanleiding van de gesprekken daarover binnen het bestuur, zijn Jan van Haeften en Rob Luttik daarover om tafel gaan zitten. Jan meldt dat er voor volgend jaar financiële ruimte is vrijgemaakt om een goede HJO te kunnen aantrekken.
  Mark Min geeft aan dat in de onderbouw een selectiecommissie is geformeerd. Deze commissie is voor dit seizoen feitelijk het backup-plan voor de jongste jeugd.

  VTZ overige categorieën

  WSV1 heeft gisteren een 0-9 overwinning behaald en heeft daarmee de titel in de eerste periode in de wacht gesleept. Het eerste draait lekker dit seizoen.
  Nico meldt dat we verheugd zijn dat er twee nieuwe seniorenteams bij zijn gekomen dit seizoen. Samen met een extra dames-seniorenteam en het feit dat alle vrouwenteams dit seizoen op zondag spelen, maakt dat het complex op de zondag weer lekker gevuld begint te raken. Een mooie ontwikkeling, zo meldt Nico.
  Voor wat betreft de zaalvoetbal staat Nico stil bij het feit dat het moeilijk is een goede verbinding te leggen met dit onderdeel van de club. De wedstrijden mogen namelijk van de gemeente niet bij WSV gespeeld worden, maar vinden plaats in de sporthal van Wormer. Daarnaast hebben we voor deze afdeling een ernstig tekort aan vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Dit heeft er toe geleid dat één zaalvoetbalteam overschrijving heeft aangevraagd naar een Zaanse zaalvoetbalvereniging. WSV heeft nu nog maar twee zaalvoetbalteams in competitie.
  Voor wat betreft het G-voetbal nodigt Nico Theo Hoogendoorn uit daarover kort verslag uit te brengen aan de algemene ledenvergadering.
  Theo staat stil bij de viering begin dit jaar van het 30-jarig bestaan van het G-voetbal bij WSV’30. Dit was een erg leuke happening. Ons G-team kampt sinds het einde van vorig seizoen en ook in dit seizoen met een aantal blessures. Vorig seizoen is het team als 3e geëindigd, wat vanwege de blessures het hoogst haalbare was. Op dit moment leiden de blessures er toe dat ons G-team net genoeg mensen op de been kan brengen. Er zijn geen wissels. Het team staat daarom nu stijf onderaan, maar de spelers hebben er nog steeds veel lol in.
  Theo is verder bezig om te kijken of het haalbaar is aan het einde van dit seizoen met het G-team een toernooi in België te gaan spelen. Het lijkt erop dat dit gaat lukken. Iedereen kijkt er stiekem al naar uit.

  5     Bestuursaangelegenheden
  Er zijn voor deze vergadering geen bestuursaangelegenheden te melden.

  6     Financieel overzicht
  Er zijn geen inhoudelijke vragen over het financieel overzicht dat Jan van Haeften heeft opgesteld.

  7     Verslag kascommissie en benoeming leden kascommissie
  Piet van der Laan doet het woord namens de kascommissie. De kascommissie geeft haar complimenten aan penningmeester Jan van Haeften voor zijn financiële administratie. Alle financiële stukken zijn gecontroleerd door de kascommissie en in orde bevonden. De kascommissie heeft geen onverklaarbare zaken aangetroffen. De commissie stelt daarom voor decharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur. De algemene ledenvergadering stemt in met dit voorstel van de kascommissie.
  De huidige leden van de kascommissie zijn bereid hun werk in de kascommissie voort te zetten. De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de huidige samenstelling van de kascommissie.

  8     Uitloting obligaties

  Bob Meijer assisteert Rie Rozemeijer bij het trekken van 6 loten uit de pot met obligatienummers. De volgende loten komen uit de pot tevoorschijn: 

  ·     Wim Binken: 987384Z63
  ·     Bouwbedrijf Jan Vet: 447708E22-9
  ·     T.J. Randshuizen: 825708E87
  ·     Willems Schoonmaakbedrijf: 296133D37
  ·     Bouwbedrijf Jan Vet: 97930D30-2
  ·     Nick van der Heide: 272180F57

  9     Bestuursmutaties
  De ledenvergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Nico Kramer, Marco Brouwer en Mirjam Dijkstra.

  10     Rondvraag
  Alleen Co Koelemeijer heeft een rondvraag. Hij vindt de voetbalkwaliteiten van O12-4 erg slecht. Hij vraagt het bestuur of voor dit team niet betere trainers kunnen komen.
  Mirjam Dijkstra snapt dat het best frustrerend kan zijn voor O12-4. Alleen dit team zit al in de laagste klasse die er is bij de KNVB. Verder staan er drie trainers op dit team. En dat is best okay, want het is lastig om voor elk team voldoende goede trainers te vinden.
  Gerard Mak geeft het bestuur mee een andere opzet van de teamindelingen in overweging te nemen. Bij Volendam zijn er voor elke leeftijdsgroep 2 selectieteams. Bij de overige teams worden bewust goede en minder goede spelers bij elkaar gezet. In die teams wordt vooral gekeken om vriendjes bij elkaar te zetten. Je hoeft dan minder te selecteren. En misschien leidt het ook wel tot meer spelvreugde.
  Mirjam geeft aan dat deze opzet op dit moment niet het beleid is bij WSV. Het is wel de ambitie van het bestuur om tot nieuwe beleidsplannen te komen, waaronder een nieuw jeugdbeleidsplan. Het bestuur zal de overweging van Gerard meenemen in de discussies die daarover gaan plaatsvinden.

  11     Sluiting
  Nico Kramer dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

   

 • Het verslag in Word formaat vind je hier.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide